Světelné zdroje LED diod čeká poměrně zajímavá budoucnost


LED diodou rozumíme polovodiÄovou elektronickou souÄástku. První výrobek spatÅ™il svÄ›tlo svÄ›ta zhruba pÅ™ed 45 lety. Využívá tzv. P-N pÅ™echodu (tento polovodiÄ propouÅ¡tí tok elektrického proudu pouze jedním smÄ›rem, podobnÄ› jako tranzistory, integrované obvody, nebo fotovoltaické Älánky). V principu tyto diody pracují tak, že z kladné elektrody (anody) proudí elektÅ™ina do vodivého vlákna. Záporná elektroda (katoda) je pÅ™ipojena k vodivému rámu a obÄ› elektrody propojuje zmiňované vlákno. Celá konstrukce diody vÄetnÄ› LED Äipu je zalita v epoxidové pryskyÅ™ici a ta plní 3 základní funkce: Jednak reguluje množství vydávaného svÄ›tla, poté urÄuje úhel smÄ›ru, kterým se svÄ›tlo šíří, a pochopitelnÄ› slouží jako ochrana svÄ›telného zdroje pÅ™ed vnÄ›jšími vlivy.
elektrické vedení.png
Zásadní výhodou tohoto důmyslného mechanismu je odolnost vůÄi vnÄ›jším povÄ›trnostním vlivům, vysoký rozsah teplot okolního prostÅ™edí, pÅ™i kterém mohou pracovat, a průchod elektrického proudu tÄ›lesem bez nutnosti žhavit vodivé vlákno. Taková dioda má tudíž velice dlouhou životnost, která se odhaduje na více než 50 let. V praktickém využití tÄ›chto technologií je vždy nejslabší m Älánkem samotný napájecí zdroj, který výraznÄ› životnost tÄ›chto svÄ›tel snižuje, ale i pÅ™esto jejich extrémnÄ› dlouhá životnost nÄ›kolikanásobnÄ› pÅ™edÄí jiné svÄ›telné zdroje. PrávÄ› životnost a významná úspora elektrické energie pÅ™i jejich provozu Å™adí k osvÄ›tlovací technice budoucnosti. OÄekává se, že v horizontu nÄ›kolika desítek let nahradí tato technologie vÄ›tÅ¡inu jejích konkurentů.
duha z diod.png

Bílé světelné spektrum bylo vyvinuto teprve nedávno

První diody vyzaÅ™ovaly Äervené svÄ›telné spektrum, mnozí z vás možná pamatují staÅ™iÄkou stavebnici z 80. let, kde se s LED diodami seznamovaly dÄ›ti v ÄŒeskoslovensku. Jmenovala se Logitronik. Teprve o nÄ›kolik desítek let pozdÄ›ji se zaÄaly vyrábÄ›t diody vyzaÅ™ující bílé svÄ›tlo. V principu se totiž bílé svÄ›tlo musí složit ze tří Äipů, které vzájemnÄ› mísí barvy. Anebo se využívá u nÄ›kterých průhledných diod modrého spektra, které se pomocí luminoforu pÅ™evádí na žluté svÄ›tlo, a dále se smícháním barev transformuje do bílé barvy. U nÄ›kterých diod se naopak využívá UV záření, které luminofor pÅ™evede na bílé svÄ›tlo.